LoveyDreams, gevestigd aan Suze Robertsonstraat 1
7556 JR Hengelo

Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

https://loveydreams.com
Suze Robertsonstraat 1
7556 JR Hengelo
Nederland
+31636475838
Kimberley Koot is de Functionaris Gegevensbescherming van LoveyDreams. Zij is te bereiken via: info@loveydreams.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
LoveyDreams verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer/ betalingsgegevens 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/verzorgers. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is als 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loveydreams.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet je eerst jezelf registreren. Na registratie bewaren wij de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met je kunnen opnemen in kader van de uitvoering van de overeenkomst. Wij delen uw gebruikersnaam en gekoppelde gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van misbruik of fraude van onze webshop kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LoveyDreams verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • LoveyDreams verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

LoveyDreams maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LoveyDreams) tussen zit. 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
LoveyDreams bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar. Wij bewaren uw persoonsgegevens 7 jaar om aan de fiscale wetgeving te voldoen die ons verplichten onze administratie tot 7 jaar te bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden  

LoveyDreams verkoop jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LoveyDreams blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

LoveyDreams gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LoveyDreams gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw vookeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maakt gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LoveyDreams en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar van jouw persoonsgegevens sturen naar info@loveydreams.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek. 

LoveyDreams wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tips-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LoveyDreams neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@loveydreams.nl. LoveyDreams heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje aan de adresbalk. 
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen die jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen. 

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: 

 • Per post
 • Per e-mail
 • Per social media
 • Per telefoon

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Hierbij kies je zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Alle nieuwsbrieven bevatten een afmeldlink. Je klikt op deze link om te kunnen afmelden. Jouw e-mailadres wordt slecht met jou expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

Wijziging in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.